fkjj.net
当前位置:首页 >> 犹的组词和拼音 >>

犹的组词和拼音

犹豫、犹如、犹然、犹疑、犹自、不犹、尚犹、犹儿、犹龙、王犹、犹若、相犹、犹且、犹和、犹闲、五犹、犹父、马犹、犹夷、犹是、犹犹、夷犹、犹猢、远犹、犹孙、犹、大犹、譬犹、犹尚、优犹、丕犹、且犹、犹女、犹移、犹可、宣犹、沈犹、仇犹、犹与、犹预

犹的拼音:[yóu ]犹组词:犹豫,犹如,犹存

拼音:yóu 犹注音:一ㄡ,部首:犭部,部外笔画:4画,总笔画:7画,五笔86:QTDN,五笔98:QTDY 仓颉:KHIKU,郑码:QMGR,四角:43212,结构:左右,电码:3730,区位:5144 统一码:72B9,笔顺:ノフノ一ノフ丶 释义:1、

犹的拼音是:yóu 犹注音:一ㄡ,部首:犭部,部外笔画:4画,总笔画:7画,五笔86:QTDN,五笔98:QTDY 仓颉:KHIKU,郑码:QMGR,四角:43212,结构:左右,电码:3730,区位:5144 释义:1、相似,如同:犹如.过犹不及.2、尚且:犹且.犹自.困兽犹斗(喻濒于失败的人,虽走投无路还要顽强抵抗).扩展资料 汉字笔画:相关组词:1、犹孙[yóu sūn] 侄孙或侄孙女.2、仇犹[chóu yóu] 仇由.3、犹人[yóu rén] 如同别人.4、彝犹[yí yóu] 夷犹.迟疑不行貌.5、犹言[yóu yán] 好比说;等于说.

组词有:犹如、犹豫、犹疑、犹然、犹大、犹自、不犹、犹龙.犹 拼 音:yóu 部 首:犭 笔 画:7 五 行:土 五 笔:QTDN 释 义:1、如同:虽死犹生.过犹不及.2、还;尚且:记忆犹新.困兽犹斗.扩展资料 字形演变 文言版《说文解字》:

犹豫、犹如、犹疑、犹然、犹自、不犹、犹若、犹是、犹与、犹龙、王犹、犹猢、犹言、相犹、犹儿、犹且、犹犹、且犹、犹尚、犹父、犹闲、尚犹、仇犹、犹子、犹夷、大犹、犹、优犹、犹孙、犹和、沈犹、夷犹、犹女、犹之、犹移、马犹、宣犹

潮 cháo (潮水、涨潮)据 jù (根据、据说); jū (拮据)堤 dī(堤坝、河堤)阔 kuò(宽阔、阔气)盼 pàn(盼望、期盼)滚 gǔn(滚动、打滚)顿 dùn(顿时、停顿);dú(冒顿 :汉族匈奴的一个首领名)逐 zhú(逐渐、追逐)渐 jiàn(渐渐、渐变);jiān(渐染) 堵 dǔ(堵截、围堵)犹 yóu(犹如、犹豫)

犹组词 :犹豫、 犹如、 犹疑、 犹自、 犹然、 譬犹、 优犹、 夷犹、 王犹、 犹言、 不犹、 宣犹、 犹是、 犹有、 犹酣、 相犹、 犹猢、 犹与、 犹、

犹拼 音 yóu 部 首 犭笔 画 7五 行 土繁 体 犹五 笔 QTDN基本释义 详细释义 1.相似,如同:~如.过~不及.2.尚且:~且.~自.困兽~斗(喻濒于失败的人,虽走投无路还要顽强抵抗).3.〔~豫〕迟疑不决.4.〔~疑〕迟疑.5.仍然,还(hái):~然.记忆~新.相关组词犹豫 犹如 犹大 犹疑 犹然 犹自 犹龙 犹若 不犹 犹是王犹 犹儿 犹且 犹与 更多百科释义犹,读音:yóu,意为相似,如同,尚且仍然,还等.此外还有犹姓,历史名人有犹道明,犹泳等.

拼音:yóu 释义:1、如同:虽死犹生;过犹不及;2、还;尚且:记忆犹新;困兽犹斗;3、姓. 组词:犹如、犹豫、犹疑、犹然、犹自、犹龙、犹言、夷犹、犹若、犹可、犹是、仇犹、犹犹、犹人、犹夷、譬犹、犹尚、不犹、尚犹、犹之、犹

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fkjj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com