fkjj.net
当前位置:首页 >> 小数乘法简便运算50道 >>

小数乘法简便运算50道

1、用竖式计算 0.396÷1.2= 0.756÷0.36= 15.6×13= 0.18×15= 0.025×14= 3.06×36= 0.04×0.12= 3.84×2.6≈ 5.76×3= (保留一位小数) 7.15×22 90.75÷3.3 3.68×0.25 16.9÷0.13 1.55÷3.9 3.7×0.016 13.76×0.8= 5.2×0.6 8.4×1.3 6.4×0.5 4.48×0.4 5.25...

159-57-4359 12×8.9106.8 6×0.88-6×0.124.56 6.13×94+6.13×6613 180÷48÷2.50.15 5.4×3982149.2 40÷8÷12.50.4 90.6-(8+20.6)62 6×16×1.25120 67.5÷9÷1.256 1.5+29.4+8.5=39.4 174.9+506.8-206.8= 474.9 3.94×94+3.94×6= 394 28×25×2.5= 1750 ...

一、判断。(1)125×72=125×8×9 ( )(2)25×4÷25×4=100÷100=1 ( )(3)125-125×8=0×8=0 ( )(4)25×13×4=25×4×13 ( ) 二、选择。(1)25×12,用简便方法计算是( )①25×3×4 ②25×4×3 ③25×6×2(2)如果甲数×3=乙数,下面说法不正...

小数加减乘除及简便计算习题 一、课堂练习 3.56+4.54+6.44+5.46 5.03-0.25-1.75 4.86+5.24-1.86 8.13+(1.87-0.5) 23.7-1.6-3.7-8.4 87.4-(21.25+17.4) -8.75 14.6-9.9 1.9+1.99+1.999 19.43-(6.72+1.43) 2.69-1.35+3.31-...

0.25×1.25×0.67×32 =0.25×1.25×0.67×4×8 =(0.25×4)×(0.125×8)×0.67 =1×1×0.67 =0.67 33.41÷4-3.41×0.25 =33.41×1/4-3.41×1/4 =(33.41-3.41)×1/4 =30×1/4 =7.5 0.99×0.81+0.11×9×0.19 =0.99×0.81+0.99×0.19 =0.99×(0.81+0.19) =0.99×1 =0.99 (5...

1、0.4+0.4+0.4+0.4+0.4写成乘法算式是( )。 2、计算小数乘法时,先移动因数的小数点,使它变成整数,因数的小数点向右移动几 位,最后把积的小数点向( )移动几位。 3、3.64×1.7的积是( )位小数,1.16×2.08的积是( )位小数。 4、根...

5.3×6.3+2.3= 4.4×7.3+5.3= 4×8.8+1.5= 4.1×0.8-0.2= 9.9×1.4+0.6= 6.4×2.4+3.6= 12.48-4×9.7= 9.8×1.3-0.3= 4.8×9.1-0.5= 4.2×1.8-0.1= 5.59-3×4.3= 3.053-0.1×5.3= 9.4×8.4+5.8= 6.908-1.3×1.6= 13.596-9.1×5.6= 11.259-2.1×7.9= 7.3+3.8×2.3=...

(1)2.64×1.7-2.64×0.7 =2.64×(1.7-0.7) =2.64×1 =2.64 (2)31.5×1.07-3.15×0.7 =3.15×10.7-3.15×0.7 =3.15×(10.7-0.7) =3.15×10 =31.5 (3)2.7×5.7-2.7+5.3×2.7 =2.7×(5.7-1+5.3) =2.7×10 =27 (4)0.625÷0.125×0.8 =(0.625×0.8)×8÷...

跟整法运算相同

.5×0.07 = 6.3÷0.09 = 2.5×3.6 = 19.8÷3.3 = 5÷0.25 = 0.76÷0.4 = 2.36×0.22 = 2.8×4.58 = 3.57÷4.2 = 82.8÷ 36 = 45×2.46 = 3.6÷0.24 = 382.5÷45 = 6.4×5.48 = 13.42×4.73 = 9.65×8.12 = 7.23×1.2 = 6.3×12 = 2.14×8.3 = 4.9×1.12 = 21.98×2.31...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fkjj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com